px

Глава 4: Изпълнение планиране и контрол

Изпълнението е процесът на изпълнение на плана на проекта. Това включва изпълнението на плана на твоя проект Планът на проекта служи като насока, която да гарантира, че резултатите, очакваните цели на проекта, ще бъдат постигнати правилно, навреме и в рамките на бюджета.

Планиране кога и как да са наблюдава и контролира проекта

Габи: „Време е да изпълним нашия план за началното събитие! Изпълнението е процесът на изпълнение на плана на проекта. Това включва изпълнението на плана на твоя проект Планът на проекта служи като насока, която да гарантира, че резултатите, очакваните цели на проекта, ще бъдат постигнати правилно, навреме и в рамките на бюджета.

При изпълнението на работата, трябва да се стремиш:

 • Да използва своя бюджет и ресурси, според планираното.
 • Да управляващ идентифицираните рискове.
 • Да останеш фокусиран само върху работата, която си описал в обхвата на своя проект.
 • Да изпълниш изискванията за важни събития.
 • Да документираш своя напредък по организиран начин.
 • Да комуникираш редовно напредъка на своя проект регулярно и ефективно пред заинтересованите страни.

Проверявайки напредъка, оценявайки дали целите на проекта се постигат по възможно най-добрия начин и готовността за корекция на техния път, ако е необходимо, всъщност, ти участващ в процеса на наблюдение/контрол.“

  Упражнение 9: Използване на инструменти за управление на проекти

  Габи: „Ние използваме Trello, за да разберем къде се намираме при изпълнението на проекта и да разпределим всички задачи по този начин:

  Регистрирай се в Trello.com и създай Trello акаунт, след което започни нова дъска, където ще пресъздадеш описаните по-горе теми:

  • Доклад за състояние;
  • Задачи;
  • Изпълнение;
  • На изчакване;
  • Готово;
  • Следващата седмица;
  • Незавършена работа.”

   Упражнение 10: Създай доклад за състояние

   Ема: „Създай доклад за състояние, подобен на изображението по-долу. За да направиш това, създай нова карта в колоната „Status Report (Доклад за състояние)“ След това, въведи текста, който виждаш по-долу. Опитай се да разбереш как да удебелиш текста и/или да добавиш списъци за проверка и други.“

   След като преминеш през петте модула, ще можеш да направиш тест, с който да провериш наученото и да получиш сертификат за взимане на курса.

   Премини към следващата глава

   Глава 5: Приключване

   Основни термини

   Кликни на думите, за да се разшири прозореца и разбереш тяхното значение: 

   Критерии за приемане:

   Набор от условия, които трябва да бъдат изпълнени преди приемане на резултатите.

   Дейност:

   Определена, планирана част от работата, извършвана по време на проект.

   Допускане:

   Фактор в процеса на планиране, който се възприема като верен, реален или сигурен, без доказателство или демонстрация.

   Процес на завършване:

   Процесите, извършвани за официалното приключване на проекта, фаза или договор.

   Управление на комуникациите:

   Компонент на проекта, програмата или план за управление на портфейл, който описва как, кога и с кого ще бъде обменяна и предавана информация за проекта.

   Ограничение:

   Ограничителен фактор, който въздейства върху изпълнението на проект, програма, портфолио или процес.

   Резултат:

   Всеки уникален и удостоверим продукт, резултат или възможност за предоставяне на услуга, които трябва да бъдат създадени за завършването на процес, фаза или проект.

   Процес на изпълнение:

   Това е процесът на реализиране на плана на проекта. Етапът на изпълнение включва осъществяването на дейностите, които са идентифицирани в рамките на процеса на планиране.

   Процес на инициация:

   Тези процеси се извършват, за да се дефинира нов проект или нова фаза на съществуващ проект, чрез получаването на разрешение за започване на проект или фаза.

   Научени уроци:

   Познанията, натрупани по време на изпълнението на проекта, които показват начина, по който са управлявани събитията в проекта или трябва да се адресира в бъдеще за целите на подобрение на бъдещото представяне.

   Важно събитие:

   Това е ключов момент или събитие в даден проект, програма или портфолио.

   Планиране на важно събитие:

   Тип на график, който представя важните събития с планирани дати.

   Процес на наблюдение и контрол:

   Извършва се през целия проект. Наблюдението и контролът включва гарантиране, че всички дейности в плана на проекта са изпълнени на време и в рамките на бюджета и справяне с промени, които се налагат за постигане на целите на проекта.

   Процес на планиране:

   Ръководителят на проекта и членовете на екипа дефинират дейностите, необходими за получаване на крайния продукт, услуга или резултат. Определяне на какъв персонал и ресурси са необходими, определяне на график и наличен бюджет за проекта.

   Проект:

   Временно усилие, което е предприето за създаването на уникален продукт, услуга или резултат.

   Харта на проект:

   Документ, издаден от инициатора на проекта или спонсора, който официално разрешава съществуването на проекта и предоставя на мениджъра пълномощието да прилага организационни ресурси към дейностите на проекта.

   Управление на проект

   Прилагането на знания, инструменти и техники спрямо дейности на проекта с цел изпълнение на изискванията на проекта.

   Ръководител на проект

   Това е лицето, на което изпълняващата проекта организация възлага, да води екипа и да поеме отговорността за постигане на целите на проекта.

   График на проекта

   Създаването на модел на график, който представя свързани дейни дейности с планирани дати, продължителности, важни събития и ресурси.

   Екип на проекта

   Група от хора, които подпомагат ръководителя на проекта при изпълнението на дейностите на проекта с цел постигане на неговите цели.

   Обхват:

   Работата, която е необходимо да се извърши, за да се реализира даден продукт, услуга или резултат, с определени характеристики или функции.

   Разширение на обхват:

   Неконтролирано разширение на продукт или обхват на проект, без корекции във време, разходи и ресурси.

   Спонсор:

   Лице или група, които предоставят ресурси и помощ за проекта, програмата или портфолиото и са отговорни за позволяването на успеха.

   Заинтересована страна:

   Лице, група или организация, които могат да въздействат, да бъдат въздействани от, или да се възприемат като въздействани от решение, действие или резултат на проект.

   Регистър на заинтересовани страни:

   Проектен документ, който включва идентифицирането, оценката и класификацията на заинтересованите страни по проекта.

   Ресурс

   Член на екипа или всеки физически ресурс, необходим за изпълнението на проекта.

   Риск:

   Несигурно събитие или условие, което, ако се случи, има положително или отрицателно въздействие върху една или повече от целите на проекта.

   Съставна структура на работата (WBS - work breakdown structure):

   Йерархична разбивка на цялостния обхват на работата, която трябва да се извърши от екипа на проекта с цел постигане на целите на проекта и създаването на необходимите резултати.