px

Глава 5: Приключване на проект

Завършването на проект е постижение. Това постижение се основава на много работа. Като група, ти и твоите членове на екипа, заедно, сте измислили идеята, планирали сте я, изпълнили сте плана, наблюдавали сте/контролирали сте своя напредък и сега сте достигнали до процеса на завършване.

“Успяхме!”

Сал, Ема, Габи, Леон: „УСПЯХМЕ. СТАРТИРАЩОТО СЪБИТИЕ МИНА СТРАХОТНО!

След един ден почивка, вече сме готови да приключим тази част на проекта. Приключването е процесът на завършване на проекта. Завършването на проект е постижение. Това постижение се основава на много работа.”

Процесът на приключване

Ние, като група, заедно, измислихме идеята, планирахме я, изпълнихме плана, наблюдавахме/контролирахме своя напредък и сега достигнахме до процеса на завършване. В процеса на завършване, имаме възможност да разсъждаваме върху качеството на резултатите от проекта, какво научихме за управлението на проект и колко добре работихме със своя екип.

В процесът на приключване също има работа, която трябва да се завърши, като:

   • Някои проекти изискват създаването на закриваща презентация, за предоставяне на финалния доклад на заинтересованите страни (училищно настоятелство, дом за възрастни хора, спонсори и др.).
   • Събираме и съхраняваме всички документи, свързани с проекта (като план на проекта, изпълнен график и т.н.) в портфолио на проекта, като папка или компютър. Тези документи се превръщат в справочни материали за бъдещи проекти, например, за повторение на нашата услуга за доставка на продукти в следващите месеци или друго събитие, на което желаем да сме домакини.
   • Членовете на екипа трябва „да разпишат“ проекта, за да удостоверят, че той е завършен.
   • Създаваме документ за научените уроци, заедно с членовете на екипа, като ги питаме какво мина добре, какво можеше да се направи по-добре и какво трябва да продължи.
   • Извършваме самооценка и оценка от колегите и разговаряме с всеки член на екипа лично. Тук включваме въпроси, като:
    • дали сме се отнасяли един с друг с уважение;
    • дали сме споделяли своите отговорности;
    • дали сме комуникирали ясно и ефективно;
    • дали сме работили организирано, и
    • дали сме управлявали времето си разумно.
    • И, разбира се, накрая, празнуваме всичко постигнато от нашия екип! Независимо от резултата, ние отделихме време и усилия, научихме много по пътя и трябва да се възнаградим за ВСИЧКИ усилия.

 

Самооценка и оценка от колеги

Леон: „За да може всеки член на екипа да израсте от този процес, ние извършваме самооценка и оценка от колеги. Правим това, като създаваме съобщение за всеки член на екипа, което изглежда като това:

  оценка

  Упражнение 11: Открий думите

  Сал: “Нека празнуваме, като намерим всички ключови термини от всяка глава, за да покажем че ти си готов за управление на проект за полет до ЛУНАТА!

  Думите са разположени хоризонтално и вертикално. Придвижете мишката над намерената дума, за да я изберете”.

  Върнете се към началото

  Поздравления, завърши електронния модул за обучение!

  Провери какво си научил

  Ти завърши петте глави на курса и можеш да провериш какво си научил. Направи финалния тест и ще получиш оценка и сертификат за завършване на курса.

  Основни термини

  Кликни на думите, за да се разшири прозореца и разбереш тяхното значение: 

  Критерии за приемане:

  Набор от условия, които трябва да бъдат изпълнени преди приемане на резултатите.

  Дейност:

  Определена, планирана част от работата, извършвана по време на проект.

  Допускане:

  Фактор в процеса на планиране, който се възприема като верен, реален или сигурен, без доказателство или демонстрация.

  Процес на завършване:

  Процесите, извършвани за официалното приключване на проекта, фаза или договор.

  Управление на комуникациите:

  Компонент на проекта, програмата или план за управление на портфейл, който описва как, кога и с кого ще бъде обменяна и предавана информация за проекта.

  Ограничение:

  Ограничителен фактор, който въздейства върху изпълнението на проект, програма, портфолио или процес.

  Резултат:

  Всеки уникален и удостоверим продукт, резултат или възможност за предоставяне на услуга, които трябва да бъдат създадени за завършването на процес, фаза или проект.

  Процес на изпълнение:

  Това е процесът на реализиране на плана на проекта. Етапът на изпълнение включва осъществяването на дейностите, които са идентифицирани в рамките на процеса на планиране.

  Процес на инициация:

  Тези процеси се извършват, за да се дефинира нов проект или нова фаза на съществуващ проект, чрез получаването на разрешение за започване на проект или фаза.

  Научени уроци:

  Познанията, натрупани по време на изпълнението на проекта, които показват начина, по който са управлявани събитията в проекта или трябва да се адресира в бъдеще за целите на подобрение на бъдещото представяне.

  Важно събитие:

  Това е ключов момент или събитие в даден проект, програма или портфолио.

  Планиране на важно събитие:

  Тип на график, който представя важните събития с планирани дати.

  Процес на наблюдение и контрол:

  Извършва се през целия проект. Наблюдението и контролът включва гарантиране, че всички дейности в плана на проекта са изпълнени на време и в рамките на бюджета и справяне с промени, които се налагат за постигане на целите на проекта.

  Процес на планиране:

  Ръководителят на проекта и членовете на екипа дефинират дейностите, необходими за получаване на крайния продукт, услуга или резултат. Определяне на какъв персонал и ресурси са необходими, определяне на график и наличен бюджет за проекта.

  Проект:

  Временно усилие, което е предприето за създаването на уникален продукт, услуга или резултат.

  Харта на проект:

  Документ, издаден от инициатора на проекта или спонсора, който официално разрешава съществуването на проекта и предоставя на мениджъра пълномощието да прилага организационни ресурси към дейностите на проекта.

  Управление на проект

  Прилагането на знания, инструменти и техники спрямо дейности на проекта с цел изпълнение на изискванията на проекта.

  Ръководител на проект

  Това е лицето, на което изпълняващата проекта организация възлага, да води екипа и да поеме отговорността за постигане на целите на проекта.

  График на проекта

  Създаването на модел на график, който представя свързани дейни дейности с планирани дати, продължителности, важни събития и ресурси.

  Екип на проекта

  Група от хора, които подпомагат ръководителя на проекта при изпълнението на дейностите на проекта с цел постигане на неговите цели.

  Обхват:

  Работата, която е необходимо да се извърши, за да се реализира даден продукт, услуга или резултат, с определени характеристики или функции.

  Разширение на обхват:

  Неконтролирано разширение на продукт или обхват на проект, без корекции във време, разходи и ресурси.

  Спонсор:

  Лице или група, които предоставят ресурси и помощ за проекта, програмата или портфолиото и са отговорни за позволяването на успеха.

  Заинтересована страна:

  Лице, група или организация, които могат да въздействат, да бъдат въздействани от, или да се възприемат като въздействани от решение, действие или резултат на проект.

  Регистър на заинтересовани страни:

  Проектен документ, който включва идентифицирането, оценката и класификацията на заинтересованите страни по проекта.

  Ресурс

  Член на екипа или всеки физически ресурс, необходим за изпълнението на проекта.

  Риск:

  Несигурно събитие или условие, което, ако се случи, има положително или отрицателно въздействие върху една или повече от целите на проекта.

  Съставна структура на работата (WBS - work breakdown structure):

  Йерархична разбивка на цялостния обхват на работата, която трябва да се извърши от екипа на проекта с цел постигане на целите на проекта и създаването на необходимите резултати.